Back to Top

Stadgar


Stadgar för Karlskrona Jaktskytteklubb


Antagna vid konstituerande sammanträden Tisdagen den 26/9 1967.

Uppdaterade vid årsmöte söndagen den 18/12 2005


§ 1

Klubbens ändamål är att befrämja intresse och färdighet i jaktskytte. Detta syfte skall klubben söka nå:

a) genom att gemensam verksamhet förena personer inom Karlskrona, Rödeby och Fridlevsstads kommuner med omnejd, vilka är intresserade av jaktskytte i olika former.

b) genom övningar och tävlingar enligt Svenska Jägareförbundet och Svenska Sportskytteförbundets bestämmelser.

c) genom att i övrigt verka för god viltvård samt höjd jaktkultur och på detta område samarbeta med vederbörande länsjaktvårdsförening.


§ 2

Klubben skall ha sitt säte i Flymen.


§ 3

Som medlem i klubben kan antagas varje person som vill utöva någon form av jaktskytte eller genom sitt medlemskap vill främja klubbens ändamål och som förbinder sig till att efterleva dess stadgar.


§ 4

Den som önskar medlemskap i klubben anmäler detta till sekreteraren. Årsavgiften bestämmes på klubbens ordinarie årsmöte.


§ 5

Den som ej erlagt årsavgift i vederbörlig ordning uteslutes automatiskt ur klubben. Medlem som uppenbart motarbetar klubben eller genom olämpligt uppträdande skadar dess syften kan, efter styrelsens förslag, av årsmötet uteslutas.


§ 6

Klubbens angelägenheter hanteras av en styrelse. Denna skall bestå av ordförande och minst 4 ledamöter samt 2 ersättare för dessa, samtliga utsedda på ordinarie årsmöte för en tid av 2 år. Styrelsen utser inom eller utom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, skjutbanechef samt grenansvariga. Inom styrelsen kan vidare utses ett arbetsutskott. Vid ordinarie årsmöte utses också för en tid av ett år 2 revisorer jämte 2 ersättare för dessa.


Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse, eller då minst 2 styrelseledamöter gör framställning därom.


§ 7

Styrelsen åligger:

a) att handha klubbens angelägenheter och förvalta dess tillgångar

b) att på ordinarie årsmöte redovisa för klubbens verksamhet under förflutet år.


§ 8

Styrelsen må ej fatta beslut, såvida ej minst 3 ledamöter är närvarande och om beslutet är oense. Vid omröstning gäller enkel pluralitet och vid olika röstetal den mening som ordförande biträder.


§ 9

Ordförande (v ordförande) åligger bl.a:

att representera klubben,

att leda förhandlingar vid sammanträden såväl inom klubben som inom styrelsen,

att genom sekreterarens försorg låta utfärda kallelse till såväl klubbens som styrelsens sammanträden.


§ 10

Sekreteraren åligger bl.a:

att på ordförandes anmodan sammankalla styrelsen,

att vid alla sammanträden föra protokoll samt upprätta och expediera utgående skrivelser och andra handlingar,

att till invald medlem utfärda medlemskort och översända ett exemplar av klubbens stadgar,

att föra matrikel över klubbens medlemmar,

att handha och vårda klubbens handlingar,

att årligen uppgöra förslag till berättelse över klubbens verksamhet.


§ 11

Kassören åligger bl.a:

att handha klubbens penningmedel, medaljförråd och övriga värdesaker,

att föra räkenskaper, ombesörja in- och ut-betalningar samt

att däröver avge verifierad redovisning till revisorerna före den 1’a Nov årligen.


§ 12

Skjutbanechefen kan delegera uppgifter till grenansvariga, dock är skjutbanechefen den ytterst ansvariga. För skjutbanechefen och grenansvariga åligger bl.a:

att ha den direkta uppsikten över skjutvanorna med tillhörande materiel och säkerhetsanordningar,

att utse ordningsföreskrifter vid skjutningar samt tillse deras efterlevnad i samarbete med ev. utsedda skjutledare.


§ 13

Revisorerna skall 14 dagar före ordinarie årsmöte varje år ha upprättat berättelse över verkställd granskning av klubbens förvaltning under näst föregående år.


§ 14

Ordinarie årsmöte hålles före November månads utgång. Medlem får rösta för annan medlem genom fullmakt. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i frågor rörande ändringar av klubbens stadgar, då beslut fattas enligt § 19. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande, utom i fråga om val, då avgörande sker genom lottning.


§ 15

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

a) val av 2 personer att jämte ordförande justera dagens protokoll,

b) styrelsens årsberättelse,

c) revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning,

d) fastställande av årsavgift,

e) förslag till skjutprogram och tävlingar under året

f) val av ordförande och styrelseledamöter jämte ersättare

g) val av 2 revisorer jämte ersättare,

h) utseende av lämpligt antal skjutledare samt

i) förslag, som väckts av styrelsen eller som av enskild medlem skriftligen eller muntligen inlämnats till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.


§ 16

Extra klubbmöte hålles, när styrelsen beslutar härom. Beträffande rösträtt och dess utövningar förfares på sätt, som föreskrives i § 14 rörande ordinarie årsmöte.


§ 17

Kallelse till årsmöte eller extra möte skall genom sekreterarens försorg tillsändas klubbens medlemmar minst 3 veckor före mötet eller också ske på annat betryggande sätt, varom beslut fattas på föregående årsmöte.


§ 18

Beslut om klubbens upplösning kan fattas om vid två på varandra följande möten, varav ett ordinarie, minst 2/3 av de röstande är därom ense. Fattas sådant beslut skall klubbens penningmedel och övriga tillgångar användas på sätt som gynnar det ändamål, för vilket klubben verkat.


§ 19

Förslag till ändring av dessa stadgar kan endast behandlas å ordinarie årsmöte. För ändringsbesluts giltighet fordras att beslutet biträdes av minst 2/3 av de röstande.


§ 20

Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingbestämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.


Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.


Ladda ner stadgarna (4-sidor) r

Ladda ner stadgarna (1-sida) här